កន្លែងដែលគួរឱ្យខ្លាច-ទាំង៩​-ក្នុងលោកដែលអ្នកមិនធ្លាប់ដឹង

តើអ្នកចូលចិត្ត និង ចង់ដឹងពី កន្លែងដែលគួរឱ្យខ្លាច និង កន្លែងប្លែកៗ នៅក្នុងលោកដែរទេ? ទាំងនេះជាទីកន្លែងទាំង ៩ ដែលជាតំបន់រន្ធត់និង កន្លែងដែលគួរឱ្យខ្លាច បំផុតក្នុងលោក ប្រហែលអ្នកមិនធ្លាប់ដឹងពីមុននោះទេ ហើយក៏វាជាទីកន្លែងដ៏ចាប់អារម្មណ៍ សំរាប់អ្នកទេសចរណ៍ដែលចូលចិត្តអី្វប្លែកៗ បែបរន្ធត់ៗ ប៉ុន្តែវាមិនមែនកន្លែងសំរាប់មនុស្សខ្សោយបេះដូងទេ។ ១- កោះតុក្កតា (ទីក្រុងម៉ិកស៊ិក

Read more